قیمت نوراجس آمپول ۴ م ل- ۲ م گ/ م ل – ال نوراپی نفرین بی تاراتارات – تدبیر کالای جم

قیمت نوراجس آمپول ۴ م ل- ۲ م گ/ م ل – ال نوراپی نفرین بی تاراتارات – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
فم مد – کپسول – مکمل مو، پوست و ناخن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۹۹۹۹۹/۸۱ ریال می باشد
فوربتمینقرص ۵۰۰ م گ- متفورمین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاروکسی ۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص اکسی کدون ۱۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۱۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۶۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۲۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۴۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ردوفو ۸۰۰ قرص ۸۰۰ م گ – سولامر هیدروکلراید – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
فمپیرونقرص-۱۰ م گ-فامپریدین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاروکسی ۳۰ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۷۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت نوسکاف۱۰۰ م ل – ضد سرفه گیاهی – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
رنوفا قرص ۸۰۰ م گ – سولامرکربنات – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص ۳۰۰/۲۰ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
آسافا قرص ۵۰۰ م گ – مزالازین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
بوپرنورفین قرص ۰.۴ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
بوپرنورفین قرص زیرزبانی ۸ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسیفن قرص خط دار ۳۲۵ م گ /۵ م گ – استامینوفن/اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۸۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسیفن قرص خط دار ۳۲۵ مگ /۱۰ م گ -استامینوفن/اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فماتی ۲.۵ م گ – داروسازی آتی فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تنسی ۰/۷۵م گ – داروسازی آتی فارمد- تعداد در بسته ۲ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص تنسی ۱/۵م گ – داروسازی آتی فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایرکتو ۱۰۰ م گ – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۴ع ۲۰۷۶۰۰ ریال می باشد
ژل آماده تزریق داخل مفصلی آرترومک مینی۱م ل-هیالورو – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ایتالپت لووتیراستام ۱۰۰ م گ – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوبیکس ۱۰۰ م گ – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۰۰۰ ریال می باشد
هیمالایا رومالایا ژل موضعی ۳۰ گ – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فرنوژست ۲۰۰ م گ – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیمن دی اس – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۱۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیمپلازیا – فرنوش داروطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت نوراجس آمپول ۴ م ل- ۲ م گ/ م ل – ال نوراپی نفرین بی تاراتارات – تدبیر کالای جم ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید