قیمت آمپول تراکوتیل – نیکان فارمد

قیمت آمپول تراکوتیل – نیکان فارمد- تعداد در بسته ۵ع ۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
لیپوفوندین ام سی تی – نیکان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۸۸۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بودفرم ۳۲۰/۹ م ک گ – کیمیا سلامت نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۴۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بودفرم ۱۶۰/۴.۵ م ک گ – کیمیا سلامت نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی برونکوونت ۱۲ م ک گ/۱۲۰ دوز- فورموترول – کیمیا سلامت نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی سانستول ۲۰۰م ل – روژین فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی سانستول پلاس زینک – ۱۵۵ م ل – روژین فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی سانستول آهن دار ۱۵۵ م ل – روژین فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی سانستول بدون قند ۱۵۵ م ل – روژین فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی ایزوفلوران ۱۰۰م ل یو اس پی – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلیترال -پتاسیم سیترات۱۰میلی اکی والان(۱۰۸۰ م گ – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۳۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلوکوموشن -گلوکزامین،کندراتین،ام.اس.ام – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۸۰ع ۲۵۰۰۰۰۰/۰۲ ریال می باشد
کپسول سی ال ای ۱۰۰۰(تونالین) – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۰۵۹۹۹۹/۷۲ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش آلیترال ۵ – پتاسیم سیترات – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۹۰ع ۴۰۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – نوریا درمان پاسارگاد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۵۰۰/۲۸ ریال می باشد
آمپول دیگوکسین کرن فارما- ۰.۲۵م گ / ۱ م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۵ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لابتالول ۱۰۰م گ / ۲۰ م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۵ع ۱۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوپرین ۱م گ/ ۱م ل(۴م ل)- نوراپی نفرین – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوپرین ۱م گ /۱م ل(۱۰م) -نور اپی نفرین – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول لاناکوردین – ۰.۰۵م گ-دیگوگسین۶۰م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ایمونوگلوبولین گریفولز ۵%(۵گ/۱۰۰ م ل) – شرکت دارویی پخش رازی- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۱۲۳۵۰۰ ریال می باشد
ویال رفلین ۱ گرم-سفازولین – شرکت دارویی پخش رازی- تعداد در بسته ۲۵ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولینیک اسید کلوا ۱۵ م گ – کلسیم فولینات – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکیزولین – ۱ گ – سفازولین – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آدانت ۲.۵م ل سدیم هیالورونات – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیرمکس ۲۰۰ م گ پیرفنیدن – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین ث با طعم پرتقال – ۵۰۰ م.گ ویتامین ث – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۹۵۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ با طعم پرتقال – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
زینک ویتامین ث با طعم پرتقال- قرص جوشان ۱۵ م.گ+۱۰۰۰م گ – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۸۸۵۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین ث ۵۰۰م .گ با طعم کیوی – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۹۵۵۰ ریال می باشد
قیمت آمپول تراکوتیل – نیکان فارمد ۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید