قیمت آمپول روپاکین ۴۰۰ م گ – روناک

قیمت آمپول روپاکین ۴۰۰ م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
رونولین آر ویال ۱۰م ل (تزریقی)۱۰۰واحد-انسولین رگولار – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
رونولین ان آمپول۱۰۰واحد-انسولین ان پی اچ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر-روناک ویال ۱۰۰م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر- ویال مایع ۱۰۰م گ/۲۰م ل – رمدسیویر – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پروتامین سولفات-آمپول ۵ م ل /۱۰۰۰واحد – روناک – تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سینافکت ۵.۵ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۰۰ ریال می باشد
سرنگ رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۷۳۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۴۰۴۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۲۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۹۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۴۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۱۰۰۰۰واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۹۷۰۰ ریال می باشد
سرنگ پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینورا ۴۰ م گ/۰.۸ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سینووکس – سیناژن- تعداد در بسته ۴ع ۶۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سینوتک ۲۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینوپار پن ۲۵۰ م ک گ/م ل-تری پاراتاید ۲.۴ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قلم آماده تزریق سیناتروپین – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف ۴۵۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۸۵۸۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۹۰۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۵۲۰۰ ریال می باشد
سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیناتروپین قلم آماده تزریق ۱۰ م گ/۱.۵م ل-سوماتروپی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ملیتاید قلم آماده تزریق ۶ م گ / م ل- ۳ م ل – لیراگ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
سینورا آمپول ۴۰ م گ ۰/۸ م ل – آدالیمومب – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۳۰۰ واحدی آماده تزریق – فولیتروپین آلفا – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۷۲۰۰ ریال می باشد
رسیژن ۴۴ آمپول ۴۴ م ک گ ۰/۵ م ل – اینترفرون بتا – سیناژن- تعداد در بسته ۵ع ۷۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول روپاکین ۴۰۰ م گ – روناک ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید