قیمت آمپول گراتریل ۳م ل/۳ م گ – ابوریحان

قیمت آمپول گراتریل ۳م ل/۳ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص گراتریل ۱ م گ-گرانیسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد آنتی هموروئید داخل مقعد ۱۵ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف آنتی هموروئید – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اتینیل استرادیول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استرادیول والرات ۱۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرادیول والرات ۱ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرادیول والرات ۲ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرومارین ۰.۶۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرومارین ۱.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن بزرگسالان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال استرومارین ۰.۶۲۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۷۷۰۰ ریال می باشد
قرص بتامتازون ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل ۵ م گ کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فرتیژست ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تستوسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تستوسترون انانتات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۹۰۰۰ ریال می باشد
شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون کامپاند آر ۲۱ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۵۷۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلودروکورتیزون ۰.۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووتین ۱۰۰ م ک گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول گراتریل ۳م ل/۳ م گ – ابوریحان ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید