قیمت افلوکساسین قرص۳۰۰م گ – روز دارو

قیمت افلوکساسین قرص۳۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آتنولول – قرص – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
سیپروفلوکساسین – قرص – ۲۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
سیپروفلوکساسین – قرص – ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب۱- ۳۰۰mg- قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
مبندازول – قرص جویدنی – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
نورتریپتیلین – قرص – ۱۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نورتریپتیلین – قرص – ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص – ۱۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سیلدنافیل قرص ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۲۲۰۰۰ ریال می باشد
کلدپلکس قرص سرماخوردگی – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سرماخوردگی بزرگسالان (آدولت کلد) قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن قرص ۳۲۵م.گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
رزاپرازول کپسول ۲۰م.گ امپرازول – روز دارو- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰ ریال می باشد
ایبوفین کپسول ۴۰۰م.گ ایبوپروفن – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
اوآراس با طعم لیمو ساشه ۲۰/۶۵۴گرم – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ایی ۴۰۰واحد (رزاویت )کپسول – روز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
ویتامین ایی ۲۰۰واحد (رزاویت )کپسول – روز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
منیزیم +ویتامین ب۶ (روزاویت) قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۱۶۶۶۰ ریال می باشد
کلاژن +ویتامین ث (رزاویت)کپسول۱۰۰۰م گ+۲۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب ۱۰۰کپسول ۱۰۰م.گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استئوکینون کلسیم – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی پاور -کلسیم منیزیم زینک د ۳ – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۳۳۸۵۰ ریال می باشد
کپسول آوودین – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۳۲ع ۱۴۱۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مگنیفورت منیزیم ویتامین ب – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۳۲ع ۹۴۱۷۶۰ ریال می باشد
قرص ترادامیکس – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ فورت – آرین سلامت سینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
آمپول زیتاکس ۵۰۰ م گ – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آلتبرل آمپول ۲۵ م گ/۰.۵ م ل – اتانرسپت – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۴ع ۱۱۰۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آلتبرل آمپول ۵۰ م گ/۱ م ل – اتانرسپت – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۴ع ۲۱۷۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت افلوکساسین قرص۳۰۰م گ – روز دارو ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید