قیمت سولیفناسین قرص ۵ م گ – طب مفید نیکان

قیمت سولیفناسین قرص ۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
باکلوفن قرص ۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
باکلوفن قرص ۱۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
مداکولیت کپسول ۵۰۰ م گ – مزالازین – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سوماتریپتان – قرص – ۵۰ م گ -۴ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴ع ۴۲۰۰۰ ریال می باشد
بیسموت ساب سیترات – قرص – ۱۲۰ م گ – ۴۰ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین – کپسول – ۳۰۰ م گ – ۳۰ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آ ث آ قرص – آسپرین/استامینوفن/کافئین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
نیتروکاردین قرص ۲.۶ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
نیتروکاردین قرص ۶.۴ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آلفن ایکس ال قرص ۱۰۰ م گ- دیکلوفناک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
آدی ژل اس شربت ۲۴۰ م ل – آلومینیوم ام جی اس – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کوتریماکسازول شربت ۱۰۰ م ل-سولفامتاکسازول-تر – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان پی شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن پرتقالی شربت خوراکی ۱۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
لاکسی ژل شربت ۲۴۰ م ل/ ۸% – منیزیم هیدورکسای – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
مترونیدازول قرص ۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پدی کلد شربت ۶۰ م ل – سرماخوردگی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سالبوتامول شربت ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
پیراستام قرص ۸۰۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
متورال قرص ۵۰ م گ – متوپرولول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۲۰۰ ریال می باشد
زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
استئوفوس قرص ۷۰ م گ – آلندرونیت – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۸۵۶۰۰ ریال می باشد
راکسال کپسول – استامینوفن/کافئین/ایبوبروفن – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ومترال شربت ۶۰ م ل – اندانسترون – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
میگراجکت آمپول ۶ م گ/۰.۵ م -سوماتریپتان – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۹۸۶۰۰ ریال می باشد
پلی پیل وی قرص- آسپرین/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۳۰۰۰ ریال می باشد
پلی پیل ای قرص-آ اس آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کارویدال قرص ۱۲.۵ م گ – کارودیلول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت سولیفناسین قرص ۵ م گ – طب مفید نیکان ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید