قیمت شربت کلاریسین ۱۲۵ – تهران شیمی

قیمت شربت کلاریسین ۱۲۵ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت کلاریسین ۲۵۰ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیوتکس ۱۰م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت جی ماکس ۶۰ م ل – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متروماکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلیبوتکس ۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم تربینافین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت متروماکس ۱۲۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیموسکار ۲ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تریمونتیل ۲۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تریمونتیل ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نورمازین۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
بینافین قرص ۲۵۰ م گ – تربینافین تی سی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دمیترون ۴ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم زایلا پی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۷۰۰ ریال می باشد
قرص متفورتکس ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سومی ترکس ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نورمازین ۲۵ م گ کلرپرومازین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نورمازین ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دمیترون ۴ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتومید ۲۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص پنتومید ای سی ۴۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص لوراتادین ۱۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سومی ترکس ۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیروسین ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریسین ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلوفناک سدیم ۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیواپوکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیواپوکس ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوتریکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شربت کلاریسین ۱۲۵ – تهران شیمی ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید