قیمت قرص آدولت‌ کلد – کارخانجات داروپخش

قیمت قرص آدولت‌ کلد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص آتنولول ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتنولول ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
‌شیاف‌ استامینوفن کودکان‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شیاف‌ استامینوفن بزرگسالان‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۱۰م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۲۵ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص آمی تریپتیلین ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمیکاسین‌ ‌۱۰۰م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمیکاسین ‌۵۰۰ م ‌گ‌/۲ م‌ ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمینوفیلین ‌۲۵۰ م‌ گ‌ / ۱۰م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول اپی نفرین ۱ م گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ ارگوتامین ‌سی – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن کدئین ۲۰ – ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت‌ اکسپکتورانت‌ کدئین ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ ایبوپروفن ۴۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ‌۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۱۲۵۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه بارکس پودر باریم ۱۳۵ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۵۰۰ ریال می باشد
‌قط‌ره‌ بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
لوسیون بتامتازون‌ ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص آدولت‌ کلد – کارخانجات داروپخش ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید