قیمت قرص آکسابین ۱۵ م گ – آرنا حیات دانش

قیمت قرص آکسابین ۱۵ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اسپری دهانی موکوزامین – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لراوا ۱۰ م گ – لفلونوماید – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لراوا ۲۰ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیراکس ۲.۵ م گ – آپیکسابان – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیراکس ۵ م گ-آپیکسابان – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زپرول- ۲/۵ م گ – بیزوپرولول – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زپرول- ۵ م گ – بیزوپرولول – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانولیز ۵۰۰م گ – رانولازین – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیکالیکس ۶۰ – تیکاگرلور – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیکالیکس ۹۰– تیکاگرلور – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص تامونید ۱۰۰- خط دار-۱۰۰م گ -فلکائینید – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریفانا – -۵ م گ – وارفارین سدیم – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل چشمی لیپوزیک – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۱۸۵۳ ریال می باشد
محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۱۲۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۵۰۰ ریال می باشد
محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۲۴۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۷۲۰۰۰ ریال می باشد
محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۳۶۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۲۲۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لوتمکس – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۶۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول روگام آنتی دی ایمونوگلوبولین ۳۰۰ – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لانویس ۴۰ م گ – تیوگوانین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۸۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فلومازنیل ۰.۵ م گ/۵ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکولین گلنوود ۱۰م گ-بتانکول-بزرگسالان – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملادینین ۱۰م گ-متوکسالن – ولیان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال دوکسوسل ۵۰ م گ-دوکسوروبیسین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال بلئوسل ۱۵۰۰۰واحد -بلئومایسین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اورپ ۱م گ – پیموزاید – ولیان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوبوتامین هاملن ۲۵۰ م گ-۲۰م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوپرام ۱۰۰ م گ/۵ م ل – دوکساپرام – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اورپ فورت ۴ م گ – پیموزاید – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص آکسابین ۱۵ م گ – آرنا حیات دانش ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید