قیمت قرص استرومارین ۰.۶۲۵ م گ – ابوریحان

قیمت قرص استرومارین ۰.۶۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص استرومارین ۱.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن بزرگسالان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال استرومارین ۰.۶۲۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۷۷۰۰ ریال می باشد
قرص بتامتازون ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل ۵ م گ کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فرتیژست ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تستوسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تستوسترون انانتات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۹۰۰۰ ریال می باشد
شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون کامپاند آر ۲۱ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۵۷۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلودروکورتیزون ۰.۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووتین ۱۰۰ م ک گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مدروکسی پروژسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رینوفکس ۱۲۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی لیدوکائین اچ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکورتیزون ۱۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد هیدروکورتیزون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید ۴۰ م گ/۴ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ناپروکسن ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص استرومارین ۰.۶۲۵ م گ – ابوریحان ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید