قیمت قرص اگزازپام ۱۰م گ – پورسینا

قیمت قرص اگزازپام ۱۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره اورتان ۳۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی اکالیپتوس ۶۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره دهانشویه پرسیکا ۳۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایجستیو – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان پی -۶۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریسپریدون ۱ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریسپریدون ۲ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سرترالین قرص ۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سوربیتول ۵ گ – پورسینا- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان پی اس ۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیتالوپرام پی اس ۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیلدنافیل ۱۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۴ع ۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیمواستاتین ۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
قطره کارمینت ۳۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کتوتیفن – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنکلامید ۵ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید ۸۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لوامیزول قرص۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوپرولول پی اس۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قطره منتول ۳۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره ویتاگنوس ۳۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره هایپیران ۳۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکسی زین ۱۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکسی زین قرص ۲۵ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکسی زین شربت ۱۰ م گ/ ۵م ل-۱۲۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص اگزازپام ۱۰م گ – پورسینا ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید