قیمت قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – کارخانجات داروپخش

قیمت قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ سالبوتامول۲ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ سالبوتامول‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۳۸۰۰ ریال می باشد
قرص سیپراکتین ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ فریرون ۵۰ م‌ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
قطره فریرون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فنی‌توئین‌ ‌۱%- ۳۰گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۳۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ کاپتوپریل ۲۵ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کرومولین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۴۵۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ کلرفنیرامین ۴م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلرفنیرامین‌ ‌۱۰م‌گ‌/۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ کلسیم ‌ د – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوبت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول پرگنیل ۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پرگنیل ۱۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فولیگنان ۵۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول منوتروپین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ متوکاربامول ۵۰۰ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
‌ژل مترونیدازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
قرص‌ متیل‌ دوپا ۲۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی متیل ‌سالیسیلات‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت مولتی‌ ویتامین ‌۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – کارخانجات داروپخش ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید