قیمت قرص رابونکس مکمل – داروسازی رها

قیمت قرص رابونکس مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت پرگالوس ۲۴۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لوترا – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۸۰۰ ریال می باشد
لووسیزر قرص ۵۰۰م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
ولدیکقرص ۱۰۰م گ -دیکلوفناک سدیم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنژیپول ۴۷/۵ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۲۰م گ -آتورواستاتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
راکیوتن قرص مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
رهاکین آمپول ۴۰۰م گ /۴م ل -سدیم والپروات – داروسازی رها- تعداد در بسته ۵ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
رهاکین ۲۰۰م گ شربت – سدیم والپروات – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان شربت ۶۰ م ل-دکسترومتورفان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اسموپیون قرص ۱۵۰م گ -بوپروپیون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
ولدیک قرص ۵۰م گ۳۰ع -دیکلوفناک سدیم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
رافولیت قرص بازشونده در دهان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
ولدیک قطره استریل چشمی ۰.۱%-دیکلوفناک – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۳۰۰ ریال می باشد
افلوراپ قطره چشمی افلوکساسین ۰.۳گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
کلوتریمازول کرم واژینال ۵۰گ ۱% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
تریامسینولون ان ان پماد ۱۵ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۰.۵م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
آلروپات قطره چشمی ۵ م گ/ م ل – الوپاتادین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۸۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۱۰ م گ – آتورواستاتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
های ویژن قرص – مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۳۳۶۰۰ ریال می باشد
آنژیپولقرص ۹۵ م گ – متوپرولول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۰۰۰ ریال می باشد
راویزون اسپری بینی ۰/۰۵ % ۲۰ م ل – مومتازون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
پروفام قرص ۱۰ م گ – بیزوپرولول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
تگاتارد شربت خوراکی ۱۰۰ م گ / ۵ م ل – کاربامازپین ۲۵۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
سیرنتین کپسول ۳۰۰ م گ – گاباپنتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
آلپیک کپسول ۳۰۰ م گ – مکمل آلفالیپولئیک اسید – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آلکانف قرص ۱۰ میلی اکی والان -(پتاسیم سیترات پیوسته رهش) – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریمازول کرم واژینال۲% با ۷ اپلیکاتور- ۵۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص رابونکس مکمل – داروسازی رها ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید