قیمت قرص رالوفن ۶۰ م گ – ابوریحان

قیمت قرص رالوفن ۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص سدالام ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سدالام ۱ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص رینوفکس ۱۸۰ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
اوسپت ال دی – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۳۰۴۵۰۰ ریال می باشد
اوسپت اچ دی – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
مارلین قرص – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۹۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص روکین – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۴۹۱۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آکوازون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف واژینال فرتیژست – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف واژینال فرتیژست – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید ۲۰ م گ /۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تریرول ۲۰۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولام ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تریرول ۱۰۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
کرم اورکس موضعی ۵% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۴۰ ریال می باشد
کرم اورکس موضعی۱۰% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم اورکس موضعی۲۰% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لاکساتور ۲ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف اطفال لاکساتور ۱ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی ایزوفلوران ۱۰۰م ل – گسترش بازرگانی داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۱۰۰۰ ریال می باشد
ویال آلبومین بیوتست ۲۰%-۵۰ م ل – بیو دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
محلول اینتراتکت ۵گ-۱۰۰م ل-ایمونوگلوبولین – بیو دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۷۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت گایاکدین ۶۰ م ل(گایافنزین ۱۰۰ م گ-کدئین فسفات – تماد- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتد ۲۰ م گ – فاموتیدین – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوتریماکسول بزرگسالان ۴۰۰/۸۰-کوتریماکسازول – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قرصالانزاپین – تدافارم ۱۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص وکسام ۱۰۰ م گ – فلووکسامین – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایترانکس ۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص رالوفن ۶۰ م گ – ابوریحان ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید