قیمت قرص رد جنسینگ – سام آرین اکسیر

قیمت قرص رد جنسینگ – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۶۰۴۴/۹۴ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ساشه سوییت آیرون با ویتامین ث – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۳۹۸/۹۱ ریال می باشد
کپسول نرم ساوپالمتو کمپلکس – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۰۰۰۹/۴ ریال می باشد
قرص جوشان انرژی درینک سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۷۰۰۰۰/۲۴ ریال می باشد
شربت فرو ویتا ۲۰۰ م ل -سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰۰/۱۸ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰/۱۵ ریال می باشد
کپسول کولاژن اکتیو – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۹۹۹۹/۹۴ ریال می باشد
کپسول هیر اکتیواتور – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۴۹۹۹/۸ ریال می باشد
ویال خوراکی نیوهم ۱۰ م گ فروس گلوکونات (ضد کم خونی-ضد خستگی) – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک ویتال – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۰۰۰۰/۲۴ ریال می باشد
آمپول رد جنسینگ خوراکی ۱۰ م ل – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول خوراکی بیوتون (شهدعسل) ۱۵م ل – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول میگرافار ۲۴۰ م گ – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت کالیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت رکولیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
پماد بیزالن ۳۰ گ – زنجبیل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
شامپو رکوبیزول ۵۰۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۶۰۰۰ ریال می باشد
پماد رکوبیزول ۲۰ گ – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هیپوفار ۲۵۰ م گ – برگ زیتون – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نازوفار ۲۴۰ م گ – ریشه زنجبیل – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۷۰۰۰ ریال می باشد
شامپو بیزالن – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت پپتولیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کالیک اطفال ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شامپو رکوبیزول ،۲۰۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفر کمپلکس – کارآوران طب آسیا- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۰۵۵۵۶/۰۴ ریال می باشد
کپسول نرم ویتامین ای۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۶۷۲۰۲ ریال می باشد
قرص مولتی دیلی – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۴۹۷۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم، منیزیم، زینک + ویتامین د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلفلکسیل – گلوکزامین کندروتین – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۰۰۸۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم ۶۰۰ + د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۶۹۶۳۲ ریال می باشد
قیمت قرص رد جنسینگ – سام آرین اکسیر ۱۱۶۶۰۴۴/۹۴ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید