قیمت قرص لاینسترنول ۰.۵م گ – ابوریحان

قیمت قرص لاینسترنول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸۰ع ۳۰۹۹۶۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
تری فاربه کنتراسپتیو تری فازیک – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۱۸۷۱۱۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۰.۷۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
پماد مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۰.۵م گ-کابرگولین – ابوریحان- تعداد در بسته ۸ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۱.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی توسین آر ۱۰ واحد/۱م ل- ۱۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کاردیوسان قرص ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد پسوریابت ۰.۰۰۵% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلیندامایسین ۶۰۰گ-۴م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۲۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد مدوپروک ۰.۱%-تاکرولیموس ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک ترومتامین ۳۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کتورولاک ترومتامین ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۶.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۴۵۵۶۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۱۰۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۵۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۱۲.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص لووتین ۵۰ م ک گ- لووتیروکسین – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فمیکا – داینوژست۲م گ /اتینیل استرادیول۰۳/۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۲۸۷۷۰۰ ریال می باشد
پماد پسوریامنت – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میانین۵۰ واحد – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پامیدیا ۹۰ م گ- پامیدرونیت ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص مونتکس ۱۰ م گ مونته لوکاست ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نکسیتور ۴۰ اس امپرازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین ۲% – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل آکنالن – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص لاینسترنول ۰.۵م گ – ابوریحان ۳۰۹۹۶۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید