قیمت قرص لیتمون ۳۰۰م گ – تهران دارو

قیمت قرص لیتمون ۳۰۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
لومیدکس قرص ۲ م گ- لوپرامید – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۱ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوسپیراکس ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتد ۴۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
دیکوتارد کپسول پیوسته رهش ۱۰۰ م گ-دیکلوفناک – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکلروتیازید/لوزارتان قرص ۱۲/۵*۵۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۹۵۵۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۰.۵م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۱م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
فاکسی رین قرص ۲۰۰م گ -ریفاکسیمین – تهران دارو- تعداد در بسته ۹ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
دایمتیکون کپسول ۱۲۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوتد قرص ۲۰م گ – سیتالوپرام – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
تداگلیزقرص ۲.۶م گ -نیتروگلیسیرین – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
تیزاتد قرص ۴م گ -تیزانیدین – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۲۰۰ ریال می باشد
کلی زاکس قرص ۵۰۰م گ -سولفاسالازین – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اس سیتالوتد قرص ۱۰م گ -اس سیتالوپرام – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
انالاپریل قرص ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
امگا ۹.۶.۳ تداژل کپسول مکمل – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
آساپتد- قرص – ۸۰ م گ – استیل سالیسیلیک اسید (آ اس آ) – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس ۱۲۵ اسپری دهانی -فلوتیکازون۱۲۵ سالمترول۲۵ م گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس۲۵۰اسپری دهانی-فلوتیکازون۲۵۰سالمترول۲۵ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لاکروسپورین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۸۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی دورزامید – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۹۸۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی سیپلکس ۰.۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی انستوکایین ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۳۰۰ ریال می باشد
تیرلوز قطره اشک مصنوعی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره بتازونیت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
قطره چشمی بتاکسول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۹۰۰ ریال می باشد
میدراکس قطره چشمی ۱% تروپیکامید ۵/۰ م ل-۵۰ع – سینادارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لاتاپروست – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص لیتمون ۳۰۰م گ – تهران دارو ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید