قیمت قرص نیوبت ۲م گ – ابوریحان

قیمت قرص نیوبت ۲م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جویدنی مونتکس ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص مونتکس ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیوالدین ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص رابزول ۲۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۴۰۰ ریال می باشد
پماد مدوپروک ۰.۰۳% -تاکرولیموس ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناید۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
قرص فیناید ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۰.۷۵م گ- لوونورژسترل – ابوریحان- تعداد در بسته ۲ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فمولایف ۲۵۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قرص بی بتا ۵ م گ بیزوپرولول فومارات ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد کلوبتازول ۰.۰۵درصد ۱۵ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوواژیسین ۲ درصد واژینال ۴۰ گرم کلیندامایسین/کلوتریمازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سوفیجکت – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۳۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۱۰۰ م گ – پرگابالین – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف اپی رکت ۱۰ م گ-مورفین سولفات۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم لیکادین پی ۳۰ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% _۱۰۰۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% -۲۵۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۱۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوواستاتین ۲۰ میلی گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتومیدیت ۲۰م گ ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۵۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندانیل ۴ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فمولایف ۵۰۰م گ در ۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی توسین آر ۱۰ واحد/۱م ل- ۱۰۰عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فینگولیمد ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لابیجکت ۱۰۰م گ/ ۲۰ م ل – لابتالول – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۷۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص نیوبت ۲م گ – ابوریحان ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید