قیمت پماد سوختگی ناژو ۳۰ گ – ایران ناژو

قیمت پماد سوختگی ناژو ۳۰ گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
نیتروفورازون ناژو کرم ۰.۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول ناژو کرم ۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% – ۲۵۰ م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% -۱ ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه کلرهگزیدین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کتوکونازول ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کل تار ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شامپو سلنیوم سولفاید – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۵۲۲۹ ریال می باشد
شامپو سلنیوم سولفاید – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول موضعی اریترومایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۴۱۰۰ ریال می باشد
ماینوکسیدیل ناژو محلول موضعی ۵% -۶۰م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم کالامین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون کالامین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی کلیندامایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
ژل واژینال متروژیل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی جنتامایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۰۰ ریال می باشد
بیزاکودیل شیاف ۵ م گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوبتازول لوسیون موضعی ۵% – ۳۰ م ل ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکورتیزون پماد چشمی ۱%- ۳ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
سیلورسولفادیازین کرم ۱%- ۵۰ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین محلول موضعی ۱% – ۶۰ م ل ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
تتراسایکلین پماد ۳%-۱۵ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ناژو تیرز ژل چشمی ۱۰ گ – اشک مصنوعی – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آنتی همورویید پماد ۱۰۰-۱۵ گ رکتال ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
دیکلوفناک شیاف ۵۰ م گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
کلوبتازول کرم ۰/۰۵% ۱۵ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
پرمترین ناژو شامپو ۱% ۶۰ م ل – پرمترین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ناژو کائین پی کرم ۳۰ گ – ۲.۵%لیدوکائین -۲.۵% پریلوکائین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسپرین ۸۰ م گ – آ اس آ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد سوختگی ناژو ۳۰ گ – ایران ناژو ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید