قیمت ژل واژینال متروژیل – ایران ناژو

قیمت ژل واژینال متروژیل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پماد چشمی جنتامایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۰۰ ریال می باشد
بیزاکودیل شیاف ۵ م گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوبتازول لوسیون موضعی ۵% – ۳۰ م ل ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکورتیزون پماد چشمی ۱%- ۳ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
سیلورسولفادیازین کرم ۱%- ۵۰ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین محلول موضعی ۱% – ۶۰ م ل ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
تتراسایکلین پماد ۳%-۱۵ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ناژو تیرز ژل چشمی ۱۰ گ – اشک مصنوعی – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آنتی همورویید پماد ۱۰۰-۱۵ گ رکتال ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
دیکلوفناک شیاف ۵۰ م گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
کلوبتازول کرم ۰/۰۵% ۱۵ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
پرمترین ناژو شامپو ۱% ۶۰ م ل – پرمترین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ناژو کائین پی کرم ۳۰ گ – ۲.۵%لیدوکائین -۲.۵% پریلوکائین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسپرین ۸۰ م گ – آ اس آ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن کدئین ۲۰ – ۳۰۰ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیب ۷.۵ میلی گرم – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۵۵۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیب ۱۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص رووستات ۴۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۷۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۳۷.۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۲۰ م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۴۰م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۳۶۱۰۰ ریال می باشد
اپی ستام قرص ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص میزوگلندین ۲۰۰م ک گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۵۰۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنکلامید ۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول ۱۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۱۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۲۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ژل واژینال متروژیل – ایران ناژو ۸۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید