قیمت کرم اورکس موضعی۱۰% – ابوریحان

قیمت کرم اورکس موضعی۱۰% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کرم اورکس موضعی۲۰% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لاکساتور ۲ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف اطفال لاکساتور ۱ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی ایزوفلوران ۱۰۰م ل – گسترش بازرگانی داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۱۰۰۰ ریال می باشد
ویال آلبومین بیوتست ۲۰%-۵۰ م ل – بیو دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
محلول اینتراتکت ۵گ-۱۰۰م ل-ایمونوگلوبولین – بیو دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۷۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت گایاکدین ۶۰ م ل(گایافنزین ۱۰۰ م گ-کدئین فسفات – تماد- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتد ۲۰ م گ – فاموتیدین – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوتریماکسول بزرگسالان ۴۰۰/۸۰-کوتریماکسازول – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قرصالانزاپین – تدافارم ۱۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص وکسام ۱۰۰ م گ – فلووکسامین – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایترانکس ۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامین ۳۲۵ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص استامین ۵۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکوتارد ۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتنولول۵۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید ۸۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تدافن قرص ۴۰۰ م گ – ایبوپروفن ۳۰ عددی – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پرولی زکس قرص ۲.۵ م گ- بیزوپرولول – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
دایمتیکون کپسول ۱۸۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فورابن۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیتمون ۳۰۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
لومیدکس قرص ۲ م گ- لوپرامید – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۱ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوسپیراکس ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتد ۴۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
دیکوتارد کپسول پیوسته رهش ۱۰۰ م گ-دیکلوفناک – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکلروتیازید/لوزارتان قرص ۱۲/۵*۵۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۹۵۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کرم اورکس موضعی۱۰% – ابوریحان ۳۲۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید