قیمت کپسول نولبین ۲۰ م گ – کوبل دارو

قیمت کپسول نولبین ۲۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۵۱۲۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول نولبین ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۱۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال نولبین ۱۰ م گ/۱ م ل -وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۶۰۰ ریال می باشد
آمپول نولبین ۵۰ م گ/۵ م ل-وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۵۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تاکسوتر ۸۰ م گ/۴م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پلاویکس ۷۵ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۲۷۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص بریلینتا ۹۰ م گ – تیکاگرلور – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۲۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپاکین ۵۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویکتوزا ۶ م گ/م ل-لیراگلوتاید۳م ل – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۲ع ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق ویکتوزا ۶ م گ/م ل – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۲ع ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
قلم آماده تزریق نوردیلت ۵ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۸۰۰۰ ریال می باشد
انسولین نوورپید – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
انسولین نوومیکس – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
سرسوزن نووفاین ۳۲جی – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰ ریال می باشد
انسولین لومیر – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۸۷۵۰ ریال می باشد
آمپول گلوکاژن هایپوکیت ۱ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال کلسیفول ۲۰۰ م گ-کلسیم فولینات ۲۰م ل – ایده گستر درمان- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۱۹۰۰ ریال می باشد
قند حبه کاندرل سوکرالوز – بازرگانی داریان تجارت- تعداد در بسته ۶۵ع ۳۸۵۳۲۱ ریال می باشد
آمپول اپی روبیسین ابو ۱۰م گ-۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۸۸۰۰ ریال می باشد
آمپول آلکسان ۱۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۳۵۰۰ ریال می باشد
اب دوکسو آمپول ۱۰ م گ/ ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
اب دوکسو آمپول ۵۰م گ/ ۲۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آلکسان ۱۰۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
تیوپنتال وی یو ای بی ۰.۵ گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
تیوپنتال وی یو ای بی ۱ گرم – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ابپوزاید ۲۰ م گ/م ل ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ابفلورو ۱۰۰۰م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص ابترکس ۲.۵ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ابترکس – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فلورواوراسیل ابو ۲۵۰ م گ/۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول نولبین ۲۰ م گ – کوبل دارو ۱۹۵۱۲۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید