قیمت دارو

قیمت آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰189

قیمت آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳ع ۲۰۶۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال دی پی گرافین ۷۶% مگلومین کامپاند ۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۶۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب -۲۰۰ م گ -سلکوکسیب – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۷۳۰۰۰ ریال می باشد
ویال هیدروکورتال ۱۰۰ م گ- هیدروکورتیزون -۱۰ عدد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بیوتین ۵ م گ/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دکسپانتنول ۵۰۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گرانیسترون ۳ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص متادون ۲۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تروپین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلورن ۱۰۰ م گ-دیکلوفناک سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داپوکستین ۳۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلورن ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۲ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۲۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۲۹۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۵ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق اکسی پوژن ۳۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲ع ۲۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفازولین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفازولین ۱ گرم – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتازیدیم‌ ‌۵۰۰ م گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتازیدیم ۲ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۶۹۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال آسیکلوویر ۲۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال آسیکلوویر ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۹۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زیمکسیر ۵۰۰ م گ-آزیترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۹۷۰۰۰ ریال می باشد
ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال رپاکسیر ۲م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویریبیت ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۴۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش ۲۰۶۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×