قیمت دارو

قیمت آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 9۰197

قیمت آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول الوپکس ۳۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
الوکسال آمپول ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۹۰۰۰ ریال می باشد
الوکسال آمپول ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۴۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوکید ۳.۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زوبیس ۴ م گ/۵ م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۱۶۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۵۷۰۰ ریال می باشد
آمپول کابوتکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لتوکان ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لتوکان ۷۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
کلاستوز بطری ۵ م گ/۱۰۰م ل – زولدرونیک اسید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لنوما ۲۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص زتابین ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۳۱۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زادیوا ۱۲۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زادیوا ۲۴۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۶۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لودریبین ۱۰ م گ/۵م ل – کلادریبین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایبرون ۲۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۸۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دانلوین ۵/۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایدانترا ویال ۵ م گ / ۵ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۷۷۰۰ ریال می باشد
ایدانترا ویال ۱۰ م گ / ۱۰ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۹۶۰۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۷/۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۲۸۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۱۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۳۴۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۲۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۲۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۹۶۴۰ ریال می باشد
روفانیب قرص ۵ م گ – توفاسیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۹۴۰۸۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۰/۵ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند ۱۵۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×