قیمت دارو

قیمت آمپول اندانسترون ۸ م گ/۴ م ل – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰221

قیمت آمپول اندانسترون ۸ م گ/۴ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول اکسی نیس۲۰۰م گ/م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیانوویت ۱۰۰۰م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوپروپیون ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت زیمکسیر – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
ویال مروپنم ۵۰۰ م گ-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۴۷۱۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروکسیر ۲,۶م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروکسیر ۶,۴ م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ایبوکسیر ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروتامین سولفات ۱۰۰۰ واحد/م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۲۱ع ۲۹۴۲۱۰۰ ریال می باشد
قرص اگزاکلد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی کورت ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۵ع ۱۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ/۲۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفتریاکسون ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال لیومدرول ۵۰۰ م گ-متیل پردنیزولون – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتی زوکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتی زوکسیم ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتازیدیم ۱ گرم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک ۳۰م گ/۱م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دفروکسیر۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفوتاکسیم‌ ۱۰۰۰م گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۲۴۴۰۰ ریال می باشد
شربت کلارکسیر ۱۲۵ م گ- کلاریترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اپرپیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استامینوفن(تایلوفن) – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بونستا – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
سرسوزن قلم هموفاین ۳۲ جی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول اندانسترون ۸ م گ/۴ م ل – اکسیر ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×