instagram
قیمت دارو

قیمت آمپول بتازون – داروسازی کاسپین تامین

0
قیمت دارو

قیمت آمپول بتازون – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
بتازون ال آ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سوکسینیل کولین ۵۰۰ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۵۹۵۵۰۰ ریال می باشد
ژل آکنوپال – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سودوافدرین ۳۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
ژل روکامیکس ۶۰ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ترانگزیپ ۵۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریفلوزیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دالادیک ۶۰۰م گ/۴م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم ایپانتن – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
ایپی کلومین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لوفدیک۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
پماد موپیکا ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آمپول دپادیک ۲۰۰م گ/۵م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۲۰ م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ریلاکسیمول – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول روکامیکس۲۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زپادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نیترال ۱۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریامسینولون ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۳۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول زپادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دالادیک ۳۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پرومتازین ۵۰ م گ – ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوتریم ۸۰/۴۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لوفدیک ۷۵م گ/۳ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لیگنودیک ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروودیک۱۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۰۰ ریال می باشد
آمپول پلادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول بتازون – داروسازی کاسپین تامین ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در قیمت دارو