قیمت دارو

قیمت آمپول جم سیبان ۱ گ – سبحان انکولوژی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰143

قیمت آمپول جم سیبان ۱ گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کربوپلات ویال ۱۵۰ م گ – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کربوپلات ویال ۵۰م گ/م ل- ۵ م ل – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص تارسبان ۱۰۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لناسب کپسول ۲۵م گ -لنالیدوماید – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
بورتزومیب ویال ۳.۵م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۵۰م گ/۵۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
بیکالوتامید قرص ۵۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۶۱۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۱۰م گ/۲۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۹۰۰۰ ریال می باشد
تولترودین سها قرص۱م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
فنی توئین کامپاند قرص ۱۰۰ م گ/۵۰ م گ-فنی توئین/فنوباربیتال – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
رنالایو ۸۰۰ قرص ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – داروسازی سها- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فینوپروست شربت ۵ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناگرو شربت ۱ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
مالوژل اس شربت خوراکی ۲۴۰ م ل طعم نعنا و لیمو – آلومینیوم ام جی اس – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مگنی میلک شربت خوراکی ۸% – منیزیم هیدروکساید۲۴۰ م ل شیشه با طعم نعنا – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفن – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کلینداکسها کپسول ۱۵۰ م گ – کلیندامایسین – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلیندامایسین سها ۳۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کانسی لاک – لاکتولوز سها شربت ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
گرانیسترون۱ م گ – آمپول ۱م گ / ۱م ل -گرانیسترون – داروسازی بهار سبزطلایی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
گرانیسترون۳ م گ – آمپول ۳م گ / ۳م ل -گرانیسترون – داروسازی بهار سبزطلایی- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریتالین ۱۰م گ – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تتراکور- قرص ۲۵ م گ – تترابنازین – ۵۰ عددی – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول -قرص انتریک کوتد – ۲۰ م گ -پنتوپرتازول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول -قرص انتریک کوتد – ۴۰ م گ -پنتوپرتازول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آرتیبت- قرص-۲/۵ م گ -بیزوپرولول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول جم سیبان ۱ گ – سبحان انکولوژی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×