قیمت آمپول ریلاکسین – سینادارو

قیمت آمپول ریلاکسین – سینادارو- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره چشمی بریموگان – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
محلول چشمی آیوسپت ۲۰ م ل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کتوفتالمیک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قطره سینالون – سینادارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استریل چشمی سینالون ادونسد – سینادارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استریل چشمی آزیترومایسین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
سیپروزونیت قطره گوشی- سیپروفلوکساسین۰/۳گ/ دگزامتازون۰/۱گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۵۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص ۲۰-۳۰۰ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلپرازولام ۰.۵م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص آلپرازولام ۱ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
شربت آلومینیوم ۲۴۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اگزازپام ۱۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره اورتان ۳۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی اکالیپتوس ۶۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره دهانشویه پرسیکا ۳۰ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایجستیو – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان پی -۶۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریسپریدون ۱ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریسپریدون ۲ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سرترالین قرص ۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سوربیتول ۵ گ – پورسینا- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان پی اس ۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیتالوپرام پی اس ۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول ریلاکسین – سینادارو ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید