قیمت دارو

قیمت آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 11۰630

قیمت آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص رزوکسیر ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
انسولین رگولار ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
انسولین ایزوفان (ان ‌پی ‌اچ) ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین۲۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص استامینوفن کدئین ‌۳۰۰/۲۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسی ‌بوتینین ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۱۴۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
بتامتازون ‌ال آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لوپیروکس ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ‌۸۰ م ‌گ/۲ م ‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت‌ سالبوتامول ۲م ‌گ‌ / ۵م‌ل‌-۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ کاپتوپریل ۲۵ م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ کاپتوپریل ۵۰ م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
بنزیلاژین دهانشویه – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مکسولوسین ۰.۴م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بکوویت ۲ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت زیمکسیر ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
ویال ونکومایسین ۵۰۰ م گ-ونکومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمیکاسین ‌۱۰۰م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
‌آمپول آمیکاسین۵۰۰ م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دریمکس ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص دریمکس ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر ۷۱۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×