قیمت دارو

قیمت آمپول نالوکسون ۰.۴ م گ / ۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰34

قیمت آمپول نالوکسون ۰.۴ م گ / ۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شیاف ایندیک ۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول سیتی کولین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لوفدیک۱۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیس آتراکوریوم ۵ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بویکام ب کمپلکس – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولام ۱۵ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۱۶۵۰۰ ریال می باشد
شیاف پروژسترون ۴۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد
سدیم سرنگ آماده تزریق انوکساپارین ۴۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
آمپول استاجکت ۱ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسیدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دیکاترو ۰.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نوروتامین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نیترال – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آکینیدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپاسین ۱۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپاسین ۵۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمینودیک۲۵۰م گ /۱۰م ل آمینوفیلین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
پماد ایپروئید داخل مقعدی-آنتی هموروئید ۱۵گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ایپروئید – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تیپ ۱۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تیپ ۱۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپوستیگمین ۰.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپوستیگمین ۲.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آتراکوریوم ۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ایندیک ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتازون – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
بتازون ال آ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سوکسینیل کولین ۵۰۰ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۵۹۵۵۰۰ ریال می باشد
ژل آکنوپال – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول نالوکسون ۰.۴ م گ / ۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین ۲۰۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×