قیمت دارو

قیمت آمپول پرومتازین ۵۰ م گ – ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰124

قیمت آمپول پرومتازین ۵۰ م گ – ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول کوتریم ۸۰/۴۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لوفدیک ۷۵م گ/۳ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لیگنودیک ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروودیک۱۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۰۰ ریال می باشد
آمپول پلادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون استات ۴۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد متدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتادیک ۸۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستیریزین ۶۰ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هپارودیک ۵۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ناندرودک ۲۵ م گ/۱م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویبسیکس ۳۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دی تری کل ۳۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هالودیک ۵ م گ/۱م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۸۳۵۰۰ ریال می باشد
آمپول هیدانتیک ۲۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسیدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سدیم بی کربنات – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیستادیک ۱۰ م گ/۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پلادیک ۱۰م گ / ۲م ل – متوکلوپرامید – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویبسیکس ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویبالمین ۱۰۰۰م ک گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویکادیک م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکتوستاتین ۵۰ م گ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آندرون ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آندرون ۲۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گرانیک ۳ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ایبوپروفن ۴۰۰ م گ/۴ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی دیلتیازم – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰ م ل – تئوفیلین ۵۰ م گ/گایاف – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول پرومتازین ۵۰ م گ – ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×