قیمت دارو

قیمت ارلیستات – کپسول – ۱۲۰ م گ – نیل فارمد

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰137

قیمت ارلیستات – کپسول – ۱۲۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۱ع ۴۶۸۳۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سیستئین ب ۶ زینک قرص – نیل فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۹۲۲۷۹/۴۵ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۲۰ م گ قوطی- پنتوپروزول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۰۱۶۰۰ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۴۰ م گ قوطی – پنتوپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۶۳۲۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۳۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۱۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
نیلفورمین – قرص ۵۰۰ م گ بلیستر- متفورمین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلی بنگلامید قرص ۵ م گ قوطی – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۱۰۰م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۲۰۰م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کواتیانیل قرص ۱۰۰م گ-کوئتیاپین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
اس امپرانیل ۴۰ م گ کپسول – بلیستر- انتریک کوتد – امپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
تیوتیکسن کپسول ۵ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
مبورین ۲۰۰ م گ کپسول پیوسته رهش – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
سرترالین ۱۰۰ م گ – قرص خط دار – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونیل ۱۰۰ م گ کپسول – ایتراکونازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کارویل قرص مکمل گیاهی ۵۰۰ م گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ذیابیطس حکیم قرص مکمل گیاهی – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۵۰۰۰ ریال می باشد
اکبر ۲ پماد مکمل گیاهی ۳۰ گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۰۰۰ ریال می باشد
زینک اکساید کرم ۲۰%- ۵۰گ – بنیان دارو منطقه آزاد انزلی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۸۵۷ ریال می باشد
بونزیل محلول موضعی ۱%مکمل گیاهی ۳۵ م ل ضد شپش – بنیان دارو منطقه آزاد انزلی- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
سرماخوردگی -نیک سادا- شربت ۶۰م ل(کلرفنیرامین -سودو – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم هیدروکساید-نیک سادا- شربت خوراکی ۲۴۰م – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آلومینیوم/منیزیم/سایمیتکون شربت خوراکی۲۴۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اکوئیفلکس قرص۲۵۰م گ مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ونووین قرص مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آرتریکام کرم مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ارلیستات – کپسول – ۱۲۰ م گ – نیل فارمد ۴۶۸۳۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×