قیمت دارو

قیمت ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰218

قیمت ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۲۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ترکسوما آمپول ۲۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۹۶۴۰ ریال می باشد
روفانیب قرص ۵ م گ – توفاسیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۹۴۰۸۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۰/۵ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیراتان قرص ۱۰ م گ – ماسیتنتان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۱۲/۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۲۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۰۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۵۰ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لنوما کپسول ۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۸۸۵۰۰۰ ریال می باشد
لنوما کپسول ۱۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
بندانیت ویال ۱۰۰ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
بندانیت حاوی پودر لیوفلیزه ۲۵ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
زانتومیت ۲۰ ویال ۲ م گ / م ل – میتوکسانترون – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۲۴۰۰ ریال می باشد
الوینوتک ۱۰۰ م گ/ ۵ م ل ویال – ایرینوتکان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۳۲۰۰۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۲۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۲۰۰ ریال می باشد
داربینا ویال ۵۰ م گ/ ۲ م ل – فلوداربین فسفات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سوارا قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سوارا قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب ۶۰ عددی بلیستر – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
روفانیب ۱۰ قرص ۱۰ م گ – توفاسیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۱۸۱۷۲۰۰۰ ریال می باشد
آمیتزو ۵ کپسول ۵ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمیتزو۲۰ کپسول ۲۰ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمیتزو۱۰۰ کپسول ۱۰۰ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمیتزو ۲۵۰ کپسول ۲۵۰ م گ-تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ترکسوما ۳۰ آمپول ۳۰ م گ / ۰/۶ م ل – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۹۲۷۶۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ریکانزا ۲۰۰ ویال حاوی پودر ۲۰۰ م گ – وریکونازول – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۲۴۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۰/۵ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
رکسیمد ۱۰۰۰ ویال ۱۰۰۰ م گ / ۱۰ م ل – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
رولیما ۰/۲۵ قرص ۰/۲۵ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند ۱۰۴۶۵۲۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×