قیمت دارو

قیمت تیرلوز قطره اشک مصنوعی – سینادارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 7۰182

قیمت تیرلوز قطره اشک مصنوعی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره بتازونیت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
قطره چشمی بتاکسول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۹۰۰ ریال می باشد
میدراکس قطره چشمی ۱% تروپیکامید ۵/۰ م ل-۵۰ع – سینادارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لاتاپروست – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی گلوپین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی گلوپین ۲% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی سینارولاک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۶۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی میدراکس ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۱۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ویروسید – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۳۹۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی اپتیمول ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره دکسون – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کلوبیوتیک ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰ ریال می باشد
قطره دیکلوپتین چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۳۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۳۰۰ ریال می باشد
قطره بینی رینوسالتین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۱۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۲۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی زایلومول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی فلوکورت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره بینی نازوفرین ۰.۲۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
نازوفرین قطره بینی ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی فنیل افرین زینک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ویزوکروم – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره بینی ناپریزول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی اناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۳۰۰ ریال می باشد
سینا تی یرز قطره چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی هومیدرین ۲ % – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۳۰۰ ریال می باشد
قیمت تیرلوز قطره اشک مصنوعی – سینادارو ۵۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×