قیمت تیوپنتال وی یو ای بی ۱ گرم – کاوش گستردارو

قیمت تیوپنتال وی یو ای بی ۱ گرم – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول ابپوزاید ۲۰ م گ/م ل ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ابفلورو ۱۰۰۰م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص ابترکس ۲.۵ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ابترکس – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فلورواوراسیل ابو ۲۵۰ م گ/۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
ابپلاتین ۱۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۱۰۰۰ ریال می باشد
ویال ابگزانترون ۲۰ م گ/۱۰ م ل – میتوکسانترون – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تیکوسین ۴۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دانوژن ۱۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هموفیکس (آهن/فولیک/ویتامین ث/زینک/ویتامین ب۱) – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول سیتودروکس۵۰۰م گ-هیدروکسی اوره – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
نازال اندسینوس بتادین سوتینگ ریلیف اسپری بینی ۲۰ م – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۸۲۰۶ ریال می باشد
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۱۲۵م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۴۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۲۵۰م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دانوژن ۲۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
بتادین اسپری بینی- ۲۰م ل- آلرژی ریلیف – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اوژن یوروویتال – چشم – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان زینک + ب کمپلکس یوروویتال – – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۳۹۹۹۹/۴۷ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث یورویتال ۱۰۰۰ م گ (طعم پرتقال) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ب کمپلکس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس یوروویتال ۵ م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قطره فروکیدز دراپز خوراکی ۳۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث پلاس زینک ۱۰ م گ-یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۷۳۴۰۰ ریال می باشد
کپسول سلن پلاس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۶۵۸۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس یوروویتال ۱۰م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۶۹۶۰۰ ریال می باشد
قرص آیزن پلاس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
شربت زینک پلاس یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتافیت مولتی ویتامین کامپلت یوروویتال ۶۰ع – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۸۳۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول پروستافیت (یوروویتال ) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت تیوپنتال وی یو ای بی ۱ گرم – کاوش گستردارو ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید