قیمت دارو

قیمت روغن گل مغربی کپسول ۱۰۰۰ م گ – داروسازی جابر ابن حیان

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰169

قیمت روغن گل مغربی کپسول ۱۰۰۰ م گ – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کلوتیزول قرص واژینال ۱۰۰ م – کلوتریمازول – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۶ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
فکسوفنادین ۱۲۰ قرص روکش دار ۱۲۰ م گ – فکسوفنادین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
فکسوفنادین ۱۸۰ قرص روکش دار ۱۸۰ م گ – فکسوفنادین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
سرترالین ۵۰ قرص روکش دار ۵۰ م گ – سرترالین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
سرترالین ۱۰۰ قرص روکش دار ۱۰۰ م گ – سرترالین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
تمپرافن ۵۰۰ کپسول ۵۰۰م گ استامینوفن ۳۰ عددی – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
تریامیسکورت ان ان پماد ۱۵ گ – تریامسینولون ان ان – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
تریامیسکورت پماد ۰/۱ درصد – تریامسینولون – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
متروفن قرص – ۵۰۰ م گ -مترونیدازول – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
مترونیدازول قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
دی والپروئکس سدیم قرص – ۵۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
دی والپروئکس سدیم قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۵۰/۱۲.۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۲۰۰/۵۰/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول قرص ۲۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول قرص ۴۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۱۰۰/۲۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۱۰ م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۲۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۴۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۷۸۰۰۰ ریال می باشد
لوورازید قرص لوودوپا۱۰۰م گ/بنسرازید۲۵م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۵۰۰۰ ریال می باشد
لوورازید قرص لوودوپا۲۰۰م گ/بنسرازید۵۰م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۷۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
ریکاو – پماد – ۲۵ گ -گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۸۰۰۰ ریال می باشد
ماری گلد – پماد ۴% – کالاندولا – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
بیبی دنت – ژل دهانی – ۱۵ گ – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
بالمیکس-پماد گیاهی ۲۰ گرم – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
نیلفورمین – قرص ۵۰۰ م گ قوطی- متفورمین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیاسینیل – کپسول – ۳۰۰ م گ – مکمل – ۱۵ عددی – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
قیمت روغن گل مغربی کپسول ۱۰۰۰ م گ – داروسازی جابر ابن حیان ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×