قیمت زابانو قرص ۲/۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد

قیمت زابانو قرص ۲/۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پگلیمت قرص ۵ م گ / ۵۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۱۸۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۵ م گ / ۱۰۰۰م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۱۶۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۱۲/۵ م گ / ۵۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۱۲/۵ م گ / ۱۰۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
آوامت ۵۰۰/۲.۵ قرص ۲/۵ م گ / ۵۰۰ م گ – لیناگلیپتین/ متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۳۸۰۰۰ ریال می باشد
آوامت ۱۰۰۰/۲.۵ قرص ۲/۵ م گ / ۱۰۰۰ م گ – لیناگلیپتین/ متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آوانو قرص روکش دار ۱۰ م گ / ۵ م گ – امپاگلیفلوزین / لیناگلیپین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۸۲۵۰۰ ریال می باشد
آوانو قرص روکش دار ۲۵ م گ / ۵ م گ – امپاگلیفلوزین / لیناگلیپین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آرنوکسا ۳۰۰ ویال ۳۰۰ م گ / ۱۶.۷ م ل – پوساکونازول – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۹۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۲۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۸۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۳۴۵۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپم ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس ۳۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
الوکسال آمپول ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۹۰۰۰ ریال می باشد
الوکسال آمپول ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۴۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوکید ۳.۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زوبیس ۴ م گ/۵ م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۱۶۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۵۷۰۰ ریال می باشد
آمپول کابوتکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لتوکان ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لتوکان ۷۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
کلاستوز بطری ۵ م گ/۱۰۰م ل – زولدرونیک اسید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لنوما ۲۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص زتابین ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۳۱۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زادیوا ۱۲۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت زابانو قرص ۲/۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید