قیمت ساشه بایولکترا دایرکت ۳۰۰ م گ-منیزیم – بهستان بهداشت

قیمت ساشه بایولکترا دایرکت ۳۰۰ م گ-منیزیم – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۹۱۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سویت ایمیون دایرکت-ساشه – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۲۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
دایووبت ژل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پودر خوراکی انشور پروبیوتیک با طعم وانیل ۴۰۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰۰/۰۳ ریال می باشد
پودر خوراکی پدیاشور با طعم وانیل ۴۰۰ م ل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰۰/۴۴ ریال می باشد
شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۱ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۲ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۹۵۰ ریال می باشد
ژل فلامیژل ۵۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پودر فرامکس کمپلکس آهن پلی ساکارید ۸۳ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
شربت سرفه پروسپان ۱۰۰ م ل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان بایولکترا زینک ۲۵ م گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پومئول کاپیلاری – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۵۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
قرص پومئول برولر – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۲۹۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۲% – ۳۰ گ- سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم فوسیدین ۳۰ گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژن استروجی ۱۰۰ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال آلبومین بهرینگ ۲۰% – ۵۰ م ل – اوین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و فلو -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (روز) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره کپتوسیدر ۳۰ م ل- آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۱۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۱۰۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۲۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول کپتوسیدر آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۱۰۰۰/۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم موز ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم وانیل ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم شکلات ساشه ۹۰ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
قیمت ساشه بایولکترا دایرکت ۳۰۰ م گ-منیزیم – بهستان بهداشت ۱۵۹۱۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید