قیمت دارو

قیمت ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند

  0
  قیمت دارو

  قیمت ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  لیراتان قرص ۱۰ م گ – ماسیتنتان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  تایسونا کپسول ۱۲/۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  تایسونا کپسول ۲۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۰۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  تایسونا کپسول ۵۰ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  لنوما کپسول ۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۸۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  لنوما کپسول ۱۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  بندانیت ویال ۱۰۰ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  بندانیت حاوی پودر لیوفلیزه ۲۵ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  زانتومیت ۲۰ ویال ۲ م گ / م ل – میتوکسانترون – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۲۴۰۰ ریال می باشد
  الوینوتک ۱۰۰ م گ/ ۵ م ل ویال – ایرینوتکان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۳۲۰۰۰ ریال می باشد
  ترکسوما آمپول ۲۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۲۰۰ ریال می باشد
  داربینا ویال ۵۰ م گ/ ۲ م ل – فلوداربین فسفات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  سوارا قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  سوارا قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب ۶۰ عددی بلیستر – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  روفانیب ۱۰ قرص ۱۰ م گ – توفاسیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۱۸۱۷۲۰۰۰ ریال می باشد
  آمیتزو ۵ کپسول ۵ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمیتزو۲۰ کپسول ۲۰ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمیتزو۱۰۰ کپسول ۱۰۰ م گ – تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمیتزو ۲۵۰ کپسول ۲۵۰ م گ-تموزولوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ترکسوما ۳۰ آمپول ۳۰ م گ / ۰/۶ م ل – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۹۲۷۶۰ ریال می باشد
  ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  ریکانزا ۲۰۰ ویال حاوی پودر ۲۰۰ م گ – وریکونازول – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۲۴۰۰ ریال می باشد
  ساپروتاک کپسول ۰/۵ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  رکسیمد ۱۰۰۰ ویال ۱۰۰۰ م گ / ۱۰ م ل – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
  رولیما ۰/۲۵ قرص ۰/۲۵ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  زایبرون ۵۰۰ قرص روکش دار ۵۰۰ م گ – آبیراترون استات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۷۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  رولیما ۰/۷۵ قرص ۰/۷۵ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۸۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  تیاجم ویال ۲۰۰ م گ / ۲ م ل – جمسیتابین ۲۰۰ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۲۵۰۰ ریال می باشد
  تیاجم ویال ۱۰۰۰ م گ / ۱۰ م ل – جمسیابین ۱۰۰۰ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو