قیمت دارو

قیمت سرنگ آماده ناکسپرین ۴۰ م گ – اکتوور کو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰277

قیمت سرنگ آماده ناکسپرین ۴۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۳۳۰۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سوستاک قرص ۶.۴ م گ- نیتروگلیسیرین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۷۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده ناکسپرین ۶۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۱۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص انداستوور ۴ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوکسوروبیسین اکت ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوکسوروبیسین اکت ۵۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اس سیتاور ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
موتیلوور قرص ۱۰ م گ – دمپریدون – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
فرومیلید قرص ۵۰۰ م گ – کلاریترومایسین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۴ع ۶۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوکوفاژ قرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکتوکلد – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
زنوور کپسول ۱۲۰ م گ – ارلیستات – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول تامسوور ۰.۴ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لتیزن ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور۱۵ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور ۲۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملوبر۵ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۸۰۰ ریال می باشد
آمپول هیدراپرس ۲۰ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لایریور ۱۵۰ م گ – پرگابالین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
اکتوسرک قرص ۱۶ م گ – بتاهیستین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
زولیور قرص ۱۰ م گ – زولپیدم – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۷/۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۴۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
کلاتوور قرص ۲/۵ م گ – ریواروکسابان – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اکتاپ کپسول انتریک کوتد ۲۰ م گ – امپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۵ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۱۲۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۱۰ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۹۵۲۰۰ ریال می باشد
زیگات ۲۰۰ قرص روکش دار ۲۰۰ م گ – ریفاکسیمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۳۲۷۶۰۰ ریال می باشد
فاویپیراویر قرص ۲۰۰ م گ – فاویپیراویر – اکتوور کو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت سرنگ آماده ناکسپرین ۴۰ م گ – اکتوور کو ۸۳۳۰۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×