قیمت دارو

قیمت شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰406

قیمت شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول تریبیتکس۳م ل -ویتامین ب ۱ ب ۶ ب ۱۲ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
شربت اندانسترون ۴ م گ/۵ م ل-اندانسترون ۶۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول -۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸۰ع ۱۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیمکسیر ۵۰۰م گ آزیترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ اکسیر – – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کامپی فن اکسیر(استامینوفن۳۲۵،کافئین۴۰،ایبوبروفن۲۰۰)م گ ۳۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان اکسی نیس اکسیر ۶۰۰ م گ استیل سیستئین ۱۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسیلامر ۸۰۰ م گ – سولامر ۱۸۰ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۴۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ث – ۵۰۰م گ/۵م ل ۱۰ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
شربت اکسیر اگزاکید سرماخوردگی کودکان با طعم گیلاس ۱۲۰ مل کلرفنیرامین/سودوافدرین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت اگزاکید سرماخوردگی کوکان ۶۰ مل کلرفنیرآمین/سودوافدرین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسیر بیوتین برینت ۵ م گ /۱ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال پودر لیوفیلیزه اکسیرال ۱۰۰ م گ رمدسیویر ۱ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه بنزیلاژین – ۲۵۰م ل ۰.۱۵ درصد بنزیدامین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایتراکونازول ۱۰۰ م گ ۱۰ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسیرال ۱۰۰ م گ/۲۰ م ل- رمدسیویر – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول مروپنم ۱ گ – داروسازی زاگرس فارمد پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل واژینال متروواژ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص تینیدازول ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون مومه کورت ۰.۱%-مومتازون۳۰م ل – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کرم لوتریبت -کلوتریمازول۱%-بتامتازون۰.۰۵%-۱۵ گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص داکسوپیل ۳۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مترونیدازول ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داکسوپیل ۶۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۳ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم کانازول واژینال ۲% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ادیترون بازشونده ۴ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت زینوکولیک گیاهی ۱۲۰ م ل – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر ۸۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×