قیمت شربت دی سیکلومین ۶۰ م ل – الحاوی

قیمت شربت دی سیکلومین ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت زادی کید۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره آدوکید ۱۵ م ل – ویتامین آ + د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۵۵۰ ریال می باشد
قرصفرفولیک – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره پاراکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره ویتوکید الحاوی ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۲۸۱۵ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مولتی ویتامین مینرال – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت نیوزینک ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
کپسول فنی توئین ۱۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
پاراکید شربت – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیتومید ۳۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملیجنت ۵ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت فنی توئین الحاوی – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص مبریکس ۱۳۵ م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان پی ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بلادونا پی بی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فروس فومارات ۶۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاواسیدال ۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکس دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
داپوژیل قرص ۳۰ م گ-داپوکستین – الحاوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شربت دی سیکلومین ۶۰ م ل – الحاوی ۷۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید