قیمت شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش

قیمت شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
‌قرص‌ کلرفنیرامین ۴م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلرفنیرامین‌ ‌۱۰م‌گ‌/۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ کلسیم ‌ د – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوبت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول پرگنیل ۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پرگنیل ۱۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فولیگنان ۵۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول منوتروپین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ متوکاربامول ۵۰۰ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
‌ژل مترونیدازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
قرص‌ متیل‌ دوپا ۲۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی متیل ‌سالیسیلات‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت مولتی‌ ویتامین ‌۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین د ۳ – ۳۰۰۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۱۰۰۰ ریال می باشد
پماد ویتامین آ د ۳۰ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین‌ ای ‌۱۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین ‌ب‌ ۱ ۱۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین ‌ب‌ کمپلکس‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۲۶۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکساسین ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکساسین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین‌ ب‌ ۶ ۴۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ‌ب ۶ ‌۱۰۰م ‌گ‌/ ۲م ‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰ م ک گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰م ک گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین‌ ث‌ ۲۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قیمت شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش ۵۴۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید