قیمت دارو

قیمت فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰238

قیمت فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۱۳۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سرتاید اسپری استنشاقی۵۰/۲۵ م ک گ- فلوتیکازون/سالم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۹۱۰۰ ریال می باشد
سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۲۵۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۷۰۰۰ ریال می باشد
سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۵۰۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۸۰۰۰ ریال می باشد
توژئو پن ۳۰۰واحد/م ل-انسولین گلارژین ۱.۵م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳ع ۱۳۷۲۵۰۰ ریال می باشد
لوبل ویال ۵۰۰ م گ/۵ م ل – لوتیراستام – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص دائونیل ۵ م گ – گلی بنگلامید – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص برادیکس ۵ م گ – ایوابرادین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۵۹۹۲۰۰ ریال می باشد
آنورو پودر استنشاقی ۳۰ دوزی – ویلانترول یومکلیدینیوم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوبل ۱۰۰ م گ/م ل -لوتیراستام – بطری PET – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل ۱۰۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت اپی لیم – سدیم والپروات ۳۰۰ م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تایمو – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل۲۵۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل ۵۰۰م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص تل فست ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۱۸۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول دوتارم ۱۵ م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اپوتل ۱ گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۵م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۲۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۲۵م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
سیمبی کورت ۴.۵/۱۶۰م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سیمبی کورت ۳۲۰/۹ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۷۸۰۰ ریال می باشد
قرص تالیدکس۱۰۰م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
انسولین لانتوس – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
انسولین اپیدرا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نولبین ۲۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۵۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول نولبین ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۱۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال نولبین ۱۰ م گ/۱ م ل -وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۶۰۰ ریال می باشد
آمپول نولبین ۵۰ م گ/۵ م ل-وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۵۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تاکسوتر ۸۰ م گ/۴م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو ۳۴۱۳۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×