قیمت قرص امپاتوس ۱۰ م گ -امپاگلیفلوزین – پارس دارو

قیمت قرص امپاتوس ۱۰ م گ -امپاگلیفلوزین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص امپاتوس ۲۵ م گ – امپاگلیفلوزین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۰۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد مومه کورت ۳۰گ۰.۱درصد مومتازون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
قرص نوبلژین (استامینوفن ۳۰۰ م گ/کافئین، کدئین ۱۵ م گ) – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دالاکپ ۱۵۰ م گ-کلیندامایسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دالاکپ ۳۰۰ م گ-کلیندامایسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص بازشونده در دهان پریگرا ۵۰ م گ-سیلدنافیل – پارس دارو- تعداد در بسته ۸ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آسپرین ۸۱ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی آ اس آ ۱۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوکسون ۱۰ م گ-رزوواستاتین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص رزوکسون ۲۰ م گ-رزوواستاتین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۷۴۰۰ ریال می باشد
قرص رزوکسون ۴۰ م گ-رزوواستاتین – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۵۶۴۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی زایلومیکس ۲.۵%- ۳۰ گ(لیدوکائین۲.۵گ-پریلوکائین۲.۵گ) – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی ویتامین آ+د –۳۰گرم-ویتامین آ+ویتامین د ۳ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آ اس آ ۸۰ م گ انتریک کوتد – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی نیکلوزاماید ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۴ع ۱۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص آسپرین ۳۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی آلوویر ۵ % – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص آمی تریپتیلین ۱۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص آمی تریپتیلین ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۶۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون بتامتازون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاربامازپین ۲۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایمی پرامین ۱۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایمی پرامین ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم ترتینوئین ۰.۰۵% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۳۶۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی تریامسینولون ان ان-۱۵گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
کپسول جم فیبروزیل ۳۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال دالاواگ ۲% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۹۳۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص امپاتوس ۱۰ م گ -امپاگلیفلوزین – پارس دارو ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید