قیمت قرص ترانکوپین ۱۰۰م گ – تدبیر کالای جم

قیمت قرص ترانکوپین ۱۰۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص ترانکوپین ۲۵م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
میلرینون آمپول ۱ م گ/م ل – ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۷.۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۱۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۳۰ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۴۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کلرپرومازین قرص ۱۰۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
زنترا قرص ۲۵ م گ – تترابنازین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
پوریکا قرص ۴ م گ – پیموزاید – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
ادونسیس کیدز شربت ۱۵۰ م ل- مولتی ویتامین مینرال – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۱۹۹۹۹/۹۴ ریال می باشد
کولیژه کپسول ۵۰۰م گ مزالازین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اوراتان کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آکنوترن کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۰۳۱۰۰ ریال می باشد
نوراجس آمپول ۴ م ل- ۲ م گ/ م ل – ال نوراپی نفرین بی تاراتارات – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فم مد – کپسول – مکمل مو، پوست و ناخن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۹۹۹۹۹/۸۱ ریال می باشد
فوربتمینقرص ۵۰۰ م گ- متفورمین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاروکسی ۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص اکسی کدون ۱۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۱۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۶۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۲۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
فاروکسی قرص آهسته رهش ۴۰ م گ – اکسی کدون – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ردوفو ۸۰۰ قرص ۸۰۰ م گ – سولامر هیدروکلراید – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
فمپیرونقرص-۱۰ م گ-فامپریدین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاروکسی ۳۰ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۷۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت نوسکاف۱۰۰ م ل – ضد سرفه گیاهی – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
رنوفا قرص ۸۰۰ م گ – سولامرکربنات – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص ۳۰۰/۲۰ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
آسافا قرص ۵۰۰ م گ – مزالازین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
بوپرنورفین قرص ۰.۴ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص ترانکوپین ۱۰۰م گ – تدبیر کالای جم ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید