قیمت دارو

قیمت قرص دیواپوکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 7۰172

قیمت قرص دیواپوکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص دیواپوکس ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوتریکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دمیترون ۶۰ م ل – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص تیاماکس ۳۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داتی سین۱۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داتی سین۳۰۰م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورتکس قرص قوطی ۵۰۰م گ – متفورمین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلی زیتکس قرص ۸۰ م گ گلی کلازید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تاکریل پماد ۰.۱درصد -۳۰گ-تاکرولیموس – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
تاکریل پماد ۰.۰۳درصد-۳۰گ-تاکرولیموس – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ژانومیکس قرص (سیتاگلیپتین ۵۰+متفورمین ۱۰۰۰) – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
لوکسیم قرص ۲۰م گ -پاروکستین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
دمیترون قرص ۸ م گ – اندانسترون – ۲۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورتکس قرص – ۱۰۰۰ م گ قوطی -متفورمین ۱۰۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۵ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۱۰ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
گلی زیتکس -قرص – ۳۰ م گ – گلی کلازید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
زادیکس – شربت – ۱ م گ در ۵ م ل (۱۲۰ م ل) – کتوتیفن – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کالامکس ۸% کرم ۳۰ گ- کالامین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کلسیدرم ۰/۰۰۵ درصد پماد ۳۰ گ – پوتریول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سروزول ۱۰ م گ – قرص ۱۰م گ – آری پیپرازول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
کلاریسین قرص ۲۵۰ م گ – کلاریترومایسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
فلاکسور قرص ۷۵ م گ – ونلافاکسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
لویستام ۷۵۰ م گ قرص – لووتیراستام – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
لگزیرام قرص ۱۰ م گ – اس سیتالوپرام – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۹۰۴۰۰ ریال می باشد
هیپوتازون پیوگلیتازون قرص ۱۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
ترازولکس – قرص ۵۰ م گ – ترازدون – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
فلاکسور قرص ۳۷/۵ م گ – ونلافاکسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص دیواپوکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی ۱۸۶۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×