قیمت دارو

قیمت قرص فارینات ۲۵۰ م گ – فارابی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰174

قیمت قرص فارینات ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص فارینات ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فارژزیک – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت اریترومایسین – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت آزیترومایسین ۱۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
شربت آزیترومایسین ۲۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین ای اس ۶۴۳ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لانسوپرازول ۱۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۴۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول لانسوپرازول ۳۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۲۴۰۰ ریال می باشد
کپسول آمپی سیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموکسی سیلین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموکسی سیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت آموکسی سیلین ۱۲۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت آموکسی سیلین ۲۵۰ م گ/۵م ل-۱۰۰م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوگزاسیلین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوآموکسی کلاو ۳۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۱۵۶ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۳۱۲م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنی سیلین وی پتاسیم ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص فارینات ۲۵۰ م گ – فارابی ۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×