قیمت قرص لوواستاتین ۲۰م گ – پورسینا

قیمت قرص لوواستاتین ۲۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص ستیریزین ۱۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
قرص دکسترومتورفان ۱۵م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
لیزیرکس قرص ۵ م گ لیزینوپریل – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
آتنولول قرص خط دار ۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتاگنوس شربت – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
امپرازول کپسول ۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص مونته لوکاست ۱۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
پوزارکس قرص ۲۵ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
پوزارکس قرص ۵۰ م گ – لوزارتان – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
بیسموت ساب سیترات قرص ۱۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۴۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورمین قرص ۵۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سینکاست ساشه گرانول خوراکی ۴ م گ – مونته لوکاست – پورسینا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
گایافنزین شربت ۶۰ م ل -۱۰۰ م گ/۵ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص – ۲۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص – ۴۰ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کارودیلول قرص ۶.۲۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
متیل فنیدیت – قرص ۱۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
فاموتیدین قرص ۴۰ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
رزوواستاتین قرص ۴۰ م گ – ۳۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
کارودیلول قرص ۱۲.۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
جینکوول – قرص – مکمل گیاهی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص خط دار – ۱ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
رزوواستاتین قرص ۲۰ م گ – ۳۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
مترونیدازول قرص خط دار- ۲۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص خط دار ۰/۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱، ۳۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن، شربت خوراکی با طعم آلبالو، ۱۰۰ م گ/۵ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ال کارنیتین ، قرص ۵۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین، شربت ۵ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص لوواستاتین ۲۰م گ – پورسینا ۴۳۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید