قیمت قرص لویلوکس ۵۰۰ م گ – لووفلوکساسین – کارخانجات داروپخش

قیمت قرص لویلوکس ۵۰۰ م گ – لووفلوکساسین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آیوپامیدول ۳۰۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آیوپامیدول ۳۷۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سیپراکتین – سیپروهپتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هماتوفر ۱۰۰ م گ – آیرون سوکروز – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندانسترون ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیبتال ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیبتال ۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت پدیزان ۱۲۰ م ل سرماخوردگی کودکان – پدیاتریک – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوپرا ۴۰۰۰ واحد – انوکساپارین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپرولول ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳ع ۲۰۶۴۰۰ ریال می باشد
ویال دی پی گرافین ۷۶% مگلومین کامپاند ۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۶۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب -۲۰۰ م گ -سلکوکسیب – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۷۳۰۰۰ ریال می باشد
ویال هیدروکورتال ۱۰۰ م گ- هیدروکورتیزون -۱۰ عدد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بیوتین ۵ م گ/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دکسپانتنول ۵۰۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گرانیسترون ۳ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص متادون ۲۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تروپین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلورن ۱۰۰ م گ-دیکلوفناک سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داپوکستین ۳۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلورن ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۲ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۲۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی پیم ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۲۹۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۵ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص لویلوکس ۵۰۰ م گ – لووفلوکساسین – کارخانجات داروپخش ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید